Fire Hjul biludlejning logo med rødt flag

Lejebetingelser


1. Generelle betingelser
Køretøjet afhentes/afleveres i lejekontraktens angivne afdeling.
Afleveringen skal ske inden for det på lejekontrakten anførte/aftalte tidspunkt.
Ved misligholdelse af dette skal lejer betale for yderligere leje jf. prislisten for udlejningsbiler se punkt 9.
Ved afhentning skal fremvises gyldigt betalingskort, kørekort samt sygesikringskort og disse skal være
tilhørende lejer.


Udlejeren har i overensstemmelse med reglerne i færdselsloven tegnet en kaskoforsikring på bilen.
Køb af ekstra km. Når lejer køber ekstra km. på forskud, er lejer ikke berettiget til at få kompensation
for ubrugte km. Dette gælder også, når lejer ikke bruger de km. der måtte være inkl. i leje.
Ved underskrift af lejeaftalen accepterer kortholder, at udlejeren jfr. gældende lovgivning kan
efterdebitere eller ændre transaktionsbeløbet.


2. Fører/førerne af bilen
Bilen må kun føres af lejeren og medlejere, der er påført lejekontrakten. Føreren skal have et gyldigt
kørekort.


3. Aflevering
Køretøjet skal afleveres i samme stand som modtaget.


4. Hændelige uheld
Ved hændelige uheld f.eks. punktering hvor der rekvireres hjælp, sker det for lejers egen regning.


5. Forsikring
Lejeren/medlejeren anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar på begæring til udlejeren at betale
de på lejekontrakten anførte/aftalte satser, forsikringspræmier, afgifter, skatter efter gældende
lovgivning.

Lejer og medlejer hæfter solidarisk for selvrisikoen på 10.000,00 kr. pr. skade eller 5.000,00 kr. pr.
skade for varevogne og flyttebiler eller 3.000 kr. pr skade for personbiler, hvis der ved lejens start er købt
selvrisiko forsikring (selvrisiko forsikring 125 kr./dag).
I udsatte områder jfr. Fire Hjuls vurdering, kan der ikke tegnes nedsættende selvrisiko forsikring.
Ved påført skade opgøres antal skader og skadesbeløb af udlejer, og lejer indbetaler straks dette beløb
til udlejer. Modregning af det indbetalte beløb vil ske så snart skadens omfang er opgjort af
forsikringsselskabet. Dette gælder, hvad enten skaden kan tilregnes lejer, medlejer og/eller
tredjemand. Hæftelsen omfatter enhver anden aktivering af selvrisikoen f. eks skade på andre
køretøjer/trafikanter, tyveri, anden overlast m.v.

Lejeren/medlejeren anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar for, på begæring, til udlejeren at
betale alle bøder og rets-omkostninger i forbindelse med parkerings-/færdsels- eller andre
lovovertrædelser som pålægges køretøjet, dens ejer eller udlejer inden for denne kontrakts
gyldighedsperiode, bortset fra sådanne tilfælde hvor udlejeren har skylden.
Eventuelle parkeringsafgifter m.v. fra lejeperiode, som modtages hos udlejer, uden at lejer har oplyst
herom ved returnering eller under lejeperioden på mail, reserves/forbeholdes senere træk på
kreditkort, samt et gebyr på 1.000 kr. til Fire Hjul for håndtering heraf.
Lejer hæfter for udlejerens udgifter til reparation efter kollisions eller anden skade på bilen og ved
tyveri samt ved fremskaffelse af ekstranøgle, hvis originalnøgle er bortkommen eller mistet.
Er bilen ført i overensstemmelse med samtlige betingelser i denne kontrakt. Dækker Firehjul ansvar -
kasko samt tyveri-dækning.

Udlejerens udgifter til reparation af skader på køretøjet, samt evt. følgeskade opstået ved forsæt,
tilsidesættelse af advarselssignaler fra bilens systemer, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af lejer
eller de af lejer angivne chauffører, uanset tegnet forsikring, herunder men ikke begrænset til fejltankning af køretøjet m.m.

6. Udlandskørsel
Bilen må kun føres i udlandet såfremt lejer har fået udlejers accept.

7. Sporing
Lejer er bekendt med, at det lejede køretøj kan være udstyret med GPS sporing, der giver udlejer
mulighed for til en hver tid at kunne lokalisere køretøjets position. Oplysninger indhentet via GPS kan
bruges af udlejer samt udleveres til tredje part herunder forsikringsselskaber og politimyndigheder.


8. Skader
Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar for tab af eller skader på enhver
genstand, som lejeren eller nogen anden person måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i
køretøjet, før eller under udlejningsperioden i henhold til denne kontrakt, eller efter køretøjets
tilbagelevering til udlejeren. Lejeren er endvidere indforstået med at holde udlejeren skadesløs i
tilfælde af erstatningskrav eller omkostninger opstået i forbindelse med sådanne tab eller skader,
ligesom lejeren skal forsvare udlejerens interesser og godtgøre ham for eventuelle omkostninger i
denne forbindelse.

Udlejeren har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl på køretøjet. Skulle
sådanne fejl alligevel opstå, er udlejeren imidlertid ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle
følger heraf. Når køretøjet ikke benyttes, skal det altid holdes aflåst. Reparationer må kun foretages,
hvis der gives tilladelse af Fire Hjul. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport,
bjærgning/slæbning, værkstedsregninger og lignende ikke blive refunderet.
Lejeren forpligter sig til ved skader, at oplyse navn og adresse på de implicerede parter samt på
eventuelle vidner. Derudover forpligter lejeren sig til hurtigst muligt at kontakte udlejningsafdelingen
og tilstille en udførlig beskrivelse af uheldet.

Lejeren erklærer ved modtagelsen af køretøjet at have undersøgt køretøjet, og at disse er i
forskriftsmæssig stand inden for gældende bestemmelser. For at undgå unødig opkrævning af
selvrisiko bør lejer straks ved afhentning oplyse udlejer om eventuelle skader, der ikke fremgår af
skadesoversigten.

9. Misligholdelse/gebyrer
Udlejer kan til enhver tid opsige kontrakten uden forudgående varsel.
Ved forsinket tilbagelevering opkræves der et gebyr på 100 kr. for hver påbegyndt time.
Ved tilbagelevering af bil i ikke rengjort stand opkræves der et gebyr til rengøring på 500 kr.
Ved mangelfuld optankning opkræves et gebyr på 500,00 kr. + beløb for tankning iflg. kvittering.
Det er absolut forbudt at ryge i bilerne. Gebyr herfor 5.000 kr.
Der må ikke medbringes dyr i bilerne. Gebyr herfor 2.000 kr.
Køretøjet må ikke benyttes til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller
indirekte.

Køretøjet må ikke benyttes til at trække eller slæbe andet køretøj, herunder påhængsvogne af enhver
art, medmindre andet er aftalt med afdelingen.
Køretøjet må ikke benyttes til motorsportsarrangementer, på motorbane, til kørekursus eller lignende.
Køretøjet må ikke benyttes til entreprenørkørsel eller til formål som medfører større mekanisk slid,
behov for rensning eller ekstra rengøring efter brug.
Køretøjet må ikke benyttes til kørsel uden for fast vej eller plads.
Køretøjet må ikke benyttes af personer, som er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin.
Køretøjet må ikke benyttes til kørsel på losse/genbrugspladser, uden aftale med udlejer.
Ved uansvarlig brug såsom kørsel med manglende vand/olie eller hærværk og misbrug, vil der blive
pålagt lejeren maksimal selvrisiko.

10. Annullering
Annullering af bilreservation kan ske op til 48 timer før det aftalte afhentningstidspunkt.
Ved manglende afhentning eller for sent afbestilling opkræves et gebyr svarende til ét døgns leje.

11. Betaling
Betaling kan ske med:
Dankort
Visa dankort
MasterCard

Vores aftaler inkluderer altid

  • Forsikring
  • Nye og driftsikre biler
  • Danmarks billigste priser
  • Aflevering 24 timer i døgnet
  • Intet depositum v. betaling med kreditkort